25. februar 2024

Bjørg (99006)

Sigrund (99008)

Berghild (99010)

Dorris (99020)

Gerd (99024)

Else (99028)

Shanti (99030)

Elsesysta (99034)

Gjertine (80048)

Helga (50015)

Alma (70048)

Sara (80045)

Serianna (80007)

Signe (50033)

Hohi (80044)

Samantha (70012)

bilder av sau, sau, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, bw, gammalnorsk spælsau

Bjarnhild (70028)

Trine (50013)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Emilie (20038)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Jenny (20037)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Oddveig (60012)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Frøydis (60005)

Saudny d.y. (70022)

Selma (70008)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Foxy (70014)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Ragna (60046)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Hilda (60016)

Hildur (60014)

bilder av sau, sau, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Paula (70010)

bilder av sau, sau, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Brunetta (50006)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Haldis (44076)

Dagny (30058)

Hjurdis (30026)

bilder av sau, sau, lerret, bilde av sau, gammalnorsk spælsau, sheep, photo of sheep, gammalnorsk spælsau

Agnes (20044)

Olga (20042)